Организиране и провеждане на задължителни обучения от Съюза на производителите на комбинирани фуражи във връзка с изпълнението на чл. 26в от Закона за фуражите (ДВ, бр. 55/2006 и измененията му)

 

Съюзът на производителите на комбинирани фуражи е одобрен като обучаваща организация за провеждане на обучения на операторите от сектор „Фуражи” от Българска агенция по безопасност на храните и е включен в Регистъра на организациите/центровете и одобрените учебни програми за провеждане на учебни курсове на операторите в сектор „Фуражи”. Регистърът е публикуван на официалната интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните на следния електронен адрес:

http://www.babh.government.bg/bg/Page/temi-obuchenie-furaji/index/temi-obuchenie-furaji/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83

 

Защо трябва да бъдат обучени операторите от сектор „Фуражи”?

1. За да изпълнят изискванията на чл. 26в от Закона за фуражите, в който се определя, че операторите от фуражния сектор – производители и търговци на комбинирани фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и премикси, на основата на фуражни добавки, фермери и земеделски стопани, трябва задължително да преминат обучение по въпросите, свързани с хигиената и безопасността на фуражите, съответстващи на дейността, която извършват.

2. За да изпълнят изискванията на пряко приложимото право на Европейския съюз и по точно на чл. 17 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и съображение (6) от Регламент (ЕО) № 183/2005, т.е. че операторите притежават необходимата компетентност за извършваната от тях дейност.

 

Каква е ползата за операторите от сектор „Фуражи” от участието в обученията?

1. Придобиват и повишават знанията и уменията си, които могат да приложат при производството, търговията и изхранването на животните на качествени и безопасни фуражи.

         2. Обученията завършват с издаването на удостоверение на всеки участник, което е валидно пред компетентните органи, а имената на участниците се публикуват на официалната интернет страница на Българската агенция по безопасност на храните.

           3. По време на обученията се разглеждат въпроси, съобразени с темите посочени в Заповед № РД 09-327/28.03.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

 

За да постигнем целите на отговорите на въпросите посочени по-горе, обученията се провеждат от лектории притежаващи компетентност и богат опит в областта на фуражите -  експерти от дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти”, Българска агенция по безопасност на храните и от зооинж. Атанас Божков – изпълнителен директор на Съюз на производителите на комбинирани фуражи.

 

Съюзът на производителите на комбинирани фуражи е одобрен да извършва обучения на операторите от фуражния сектор по следните теми:

 

I. Обучения на операторите от фуражния сектор, попадащи в обхвата на Приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005 – производители и търговци на комбинирани фуражи (вкл. медикаментозни фуражи и храни за домашни любимци), фуражни суровини, фуражни добавки и премикси, изготвени на основата на фуражни добавки,

на тема:

 

1. ХИГИЕНА, КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ФУРАЖИ - повече информация можете да намерите ТУК

 2. НАССР ФУРАЖИ - СЪЗДАВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ, ОСНОВАНИ НА ПРИНЦИПИТЕ НА HACCP - повече информация можете да намерите ТУК

 3. ЕТИКЕТИРАНЕ НА ФУРАЖИ – КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ (ВКЛ. МЕДИКАМЕНТОЗНИ ФУРАЖИ И ХРАНИ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ), ФУРАЖНИ СУРОВИНИ, ФУРАЖНИ ДОБАВКИ И ПРЕМИКСИ НА ОСНОВАТА НА ФУРАЖНИ ДОБАВКИ повече информация можете да намерите ТУК

 

II. Обучение на операторите от фуражния сектор, попадащи в обхвата на Приложение I и/или Приложение III към Регламент (ЕО) № 183/2005 – земеделски стопани и фермери

на тема:

 „ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТ НА ФУРАЖИ ПРИ ХРАНЕНЕТО НА ЖИВОТНИ” - повече информация можете да намерите ТУК

 

 Обученията се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, наложени в Република България със заповед на министъра на здравеопазването.

Повече информация относно планирането и провеждането на обученията може да получите на следните телефони 0876916949 и 02/9571149 или при писмено запитване на e-mail: bfma@abv.bg