ПОРТФОЛИО

НА СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ

 

Съюзът на производителите на комбинирани фуражи е създаден през 1993 г. като единствената неправителствена, представителна, национална организация, в която членуват производители и търговци на комбинирани фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и премикси, на основата на фуражни добавки, както и дружества, извършващи консултантска дейност по програмите на Европейския съюз, и акредитирани лаборатории за извършване на анализи на фуражи. Членовете на Съюза произвеждат над 50 % от общото годишно производство на комбинирани фуражи в Република България.

Съюзът на производителите на комбинирани фуражи е колективен член на Българската стопанска камара. Съюзът има представителство в Консултативния съвет по животновъдство при Министерството на земеделието, храните и горите.

От 2013 г. Съюзът е пълноправен член на FEFAC (Федерация на европейските производители на фуражи).

Визията на Съюза на производителите на комбинирани фуражи е „Качествено и устойчиво производство на комбинирани фуражи и фуражни суровини – гаранция за производството на качествени и безопасни храни по цялата агро-хранителна верига”.

Мисията на Съюза на производителите на комбинирани фуражи е:

—   Устойчиво производство на фуражи;

—  Спазване на приложимото право на Европейския съюз и националното законодателство в сектора;

—  Борба със сивата икономика и нелоялната конкуренция;

—  Единен контрол на фуражи в Европа.

   

Целите на Съюза на производителите на комбинирани фуражи са:

—   отстояване и защита общите стратегически цели на бранша, включително и от нелоялна конкуренция;

—  издигане на престижа на сектора и усъвършенстване на професионализма на своите членове, чрез организиране и участие в обучения, симпозиуми, национални и регионални конференции с или без международно участие, курсове за квалификация, семинари и дискусии в производствената, търговската и научната област;

—   създаване на единство, солидарност и взаимопомощ при осъществяването на браншови дейности;

— популяризиране на положителния опит на членовете на Съюза в областта на техническия прогрес при производството на комбинирани фуражи;

—  разпространяване и внедряване на научните постижения в производството;

— да организира редовно получаване на информация от вътрешен и международен характер, относно новостите, засягащи предмета на дейност на членовете му;

—   подкрепа и стимулиране развитието на животновъдството и суровинната база за производство на комбинирани фуражи;

—   подпомагане на членовете си, като защитава техните бизнес интереси пред държавни, синдикални и други органи и организации в страната и чужбина;

— представлява членовете си пред международни сродни организации, както и организиране на срещи за обмяна на опит и осъществяване на бизнес контакти;

—  изучаване, популяризиране и съхраняване на дългогодишната история на бранша в Република България;

—  оказване на съдействие при разработка на нормативни документи и осъществява представителство пред държавни институции;

—  обединява дейността и интересите на членовете си за осъществяване на ефективен и печеливш бизнес;

— съдейства на членовете си при осъществяване на съвместна дейност, общи задачи и укрепване на взаимните връзки и единството между тях;

—  разработка на концепции и стратегии за развитие на сектора и свързаните с него дейности;

—  иницииране и участие при разработването на проекти за национални програми, закони, стандарти и други актове в областта на производството на комбинирани фуражи и животновъдството с оглед защита на интересите на членовете си;

 Съюзът издава специализираното списание „Фуражи и хранене”, на чиито страници се публикуват новите постижения в областта на технологиите за производство на комбинирани фуражи, отразяват се актуални научни постижения в областта на храненето на различните видове и категории селскостопански животни и птици. Читателите се запознават с качествата и възможностите за използването на добавки, премикси, допълващи фуражи и новите източници на протеини, както и с последните новини от Европейската комисия, чрез публикуване на материали, предоставени от FEFAC. От месец юни 2020 нашето тясно специализирано списание „Фуражи и хранене” е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания под НРС ID 3825, реферирани и индексирани в бази данни към Национален център за информация и документация (НАЦИД)  - https://nrs.nacid.bg/register/search

 

 Членовете на Съюза на производителите на комбинирани фуражи притежават 60 % свободни мощности, които могат да произведат над 6 млн. тона комбинирани фуражи годишно.

 За повече информация относно дейността, Вашето членство в Съюза или други възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

 

Съюз на производителите на комбинирани фуражи

Гр. София, 1619, бул. „Цар Борис III” № 218

тел. 02/9571149

GSM: 0876916949

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.