Доклад

за дейността на Управителния съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи за периода 2018-2020 г., изнесен от председателя зооинж. Атанас Божков на 11 юни 2021 г.

 

Уважаеми членове на Съюза,

Уважаеми дами и господа,

Както всички знаем в този глобализиран свят, в който живеем все повече и повече се нуждаем от протеини. В тази връзка и към момента се търсят нови източници на протеини, например от водорасли и други видове морски животни, различни от риба.

През отчетния период международното годишно производство на фуражи надвиши 1 милиард метрични тона, но в сравнение с 2019 г. през 2020 г. същото е намаляло с 1,05 %.

През тригодишният отчетен период състоянието, в което се намира българското селско стопанство и в частност животновъдството се промени значително. В говедовъдния сектор се наблюдава търсене на все по-високо продуктивни животни, като се обръща основно внимание на генетичния потенциал на животните. Свиневъдният сектор в България, въпреки предприетите превантивни мерки от страна на свиневъдите през 2018 г. и 2019 г. пострада от вируса на Африканската чума по свинете, поради което бранша беше принуден да умъртви хуманно хиляди прасета и да понесе огромни икономически загуби. През 2020 г. стартира възстановяване на сектора, което и към момента не е достигнало нивото на брой прасета преди пандемията предизвикана от вируса на АЧС. Във връзка с инфлуенцата по птиците големи икономически загуби бяха понесени и от птицевъдния сектор. Всичко това принуждава страната ни да внася големи количества месо. У нас се внасят и значителни количества сухо и прясно мляко, внасят се и яйца.

Стартирахме изминалата високосна 2020 г. с пандемия по хората от нов вирус – COVID-19, която и към момента не е отминала. Ръководството и членовете на Съюза на производителите на комбинирани фуражи, приветствахме и спазвахме и спазваме и към настоящия момент, наложените противоепидемични мерките от Правителството на Република България в борбата с ограничаване разпространението на COVID 19 в страната.

Във връзка с въведеното в началото на 2020 г. извънредно положение в Република България ръководството на Съюза със съдействието на управителите на ХЛ-ТопМикс ООД, организира видео конферентна връзка за членовете, в която бяха обсъдени какви смущения могат да се очакват в работните процеси в сектора.

След проведената видео конферентна връзка и по решение на Управителния съвет беше създаден Кризисен щаб към Съюза, който да е в помощ на операторите от фуражния сектор и да се информира ежедневно за затрудненията и смущенията настъпили в работните процеси в сектора. Целта на Кризисния щаб беше да координира действията в случай на смущения в работния процес при някой от членовете на Съюза.

Благодарение на спазването на противоепидемичните мерки и непрекъснатата връзка между ръководството на Съюза на производителите на комбинирани фуражи с министъра на земеделието, храните и горите, експерти от дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти“ към Българска агенция по безопасност на храните и FEFAC, фуражният бизнес в България не преустанови своята дейност.

По време на пандемията водихме, водим и сега, непрекъсната писмена кореспонденция с ресорните министри, относно въпроси свързани с: необходимостта от организиране на зелени коридори за транспортиране на фуражи; притесненията ни за нарушаване на зърнения баланс на държавата, чрез повишения износ на фуражни суровини и рязкото повишаване на цената на същите и затрудненото преминаване през вътрешните граници между Румъния и България.

Също благодарение на своевременните  действия, които бяха предприети от страна на министъра на земеделието, храните и горите, експерти от Българската агенция по безопасност на храните и FEFAC, съвместно разрешихме проблема със затварянето на границата от страна Румъния за движението на соев шрот към България.

Във връзка със запазването на работни места по време на пандемията от COVID-19, за пръв път производителите на комбинирани фуражи бяха допуснати да кандидатстват за подпомагане по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане на малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID3“.

Във връзка с търсене на нови пазари за членове на Съюза бяха одобрени фуражни заводи за износ на фуражи за Китай, за Кралство Саудитска Арабия и Туркменистан. 

Състояние на сектора

Въпреки, че броят на производителите на комбинирани фуражи в България през периода е почти постоянна величина, се наблюдава увеличение на годишното производство на комбинирани фуражи, като в сравнение с 2018 г. (1112577 тона) през 2019 г. (1116259 тона) то е 0,3%, а през 2020 г. (1181466 тона) в сравнение с 2019 г. (1116259 тона)  е 5,6 %.  Въпреки общото увеличение на произведените количества комбинирани фуражи през 2020 г., във връзка с епизоотичното състояние свързано с разпространението на африканска чума по свинете и започналото възстановяване на сектора се наблюдава намаление на произведените комбинирани фуражи за прасета с 2 %. Наблюдава се ръст при производството на комбинирани фуражи за други видове и категории животни с 27,7 %, следван от преживни животни – 7,4 % и птици – 6,2 %. 

Промени в законодателството

1. Във връзка с посочената в чл. 26, ал. 4 от Закона за фуражите Декларация за произход и съответствие на зърнените фуражни суровини, която стана задължителна за земеделските производители, същата изготвихме съвместно с БАБХ. В нея включихме деклариране, че суровините не съдържат нежелани вещества. По този начин земеделските производители гарантират, че предлаганите от тях фуражни суровини ще са безопасни. Това от своя страна води и до намаляване на финансовите разходи за контрол на входа при всички останали оператори по фуражната верига;

2. Във връзка с изменението и допълнението на обнародваната през месец февруари 2019 г. Наредба № 10 за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите, представители на Съюза на производителите на комбинирани фуражи, участваха активно в сформираната със Заповед на министъра на земеделието, храните и горите електронна работна група. От месец август 2019 г. отново представители на Съюза взеха участие в нова електронна работна група по изменение и допълнение на Наредба 10, както и бяха изготвени становища до Българска агенция по безопасност на храните и до Министерството на земеделието, храните и горите. Изменението на Наредбата е по отношение на максимално допустимите количества на тежки метали във фуражите – арсен, олово и живак. Наредба 10 е обнародвана в ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г.

3. Във връзка постъпило писмо от Министерството на земеделието храните и горите писмо с Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 91 от 2006 г. за хигиена на фуражите (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.), Ръководството на Съюза излезе с писмено становище, че съгласува без бележки предоставените документи, тъй като Регламент (ЕО) № 183/2005 е пряко приложим.

4. Във връзка с проект на Наредба за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита, публикуван на Портала за обществени консултации на 19.10.2020 г. Съюзът на производителите на комбинирани фуражи изготви становище чл. 11, ал. 7 от същата да придобие следната редакция: „За целите на самоконтрола, земеделските стопани изследват поне една растителна проба за остатъци от пестициди през текущата година, непосредствено преди прибиране на реколтата и предоставят лабораторните резултати от анализ с декларацията за произход и съответствие по чл. 26 (4) от Закона за фуражите (Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г. и измененията)  на следващите участници от агрохранителната верига.”. Мотивите на Ръководството на Съюза са, че земеделските стопани са в началото на агрохранителната верига и съгласно чл. 17 (1) от Регламент (ЕО) № 178/2002 на всички етапи на производство, преработка и разпространение в рамките на контролираните от тях предприятия, стопанските субекти в хранителната и фуражна промишленост гарантират, че съответните храни и фуражи отговарят на изискванията на законодателството в областта на храните, които се отнасят за тяхната дейност и проверяват дали тези изисквания са спазени. С предоставянето на следващите участници от агрохранителната верига на лабораторните резултати от анализ за наличие на пестициди, заедно с декларацията за произход и съответствие по чл. 26 (4) от Закона за фуражите (Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г. и измененията), земеделските стопани ще гарантират, че произведените от тях суровини са безопасни, както за хората, така и за животните.

Експертни становища

Във връзка с нереализираните на пазара в България през 2020 г. количества картофи, Съюзът на производителите на комбинирани фуражи, след проведено събеседване с доайените във фуражната промишленост, изготви и предостави становище относно възможната им употреба при храненето на животните и употребата им като състав на продукти, произведени от тях при производството на комбинирани фуражи.

Обучения

Обученията целят да се повишат знанията и уменията на операторите от фуражния сектор по цялата фуражна верига, с което ще се гарантира производството, търговията и изхранването на животните на качествени и безопасни фуражи. 

През 2018 г. във връзка с изпълнение на чл. 26в, ал. 1 от Закона за фуражите, Съюзът на производителите на комбинирани фуражи проведе 3 обучения на теми:

- „Вземане на проби от фуражи (комбинирани фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и премикси) и окачествяване и съхранение на зърно”. Обучението се проведе в два модула – първи модул в Северна България – от 30.05 – 01.06.2018 г. в Бонмикс ЕООД, гр. Ловеч и втори модул в Южна България – от 11.06 – 13.06.2018 г. в Зара Фуражи АД, гр. Стара Загора. В двата модула на обучението участваха 60 души. На участниците, с любезното съдействие на служителите в Бонмикс ЕООД и Зара Фуражи АД, бяха показани нагледно как се вземат проби от фуражи,  какви анализи се извършват в заводските лаборатории и как се окачествява на практика зърното.

- „Етикетиране на фуражи и интерпретиране на резултати от анализ. Изменения в Кодекса за добри практики за етикетиране на фуражи на ЕС”. Обучението се проведе в периода от 09.07. – 11.07.2018 г в гр. Стара Загора. В обучението участваха 39 души. Бяха изработени, съвместно с всички участници, мостри на етикети за всички видове фуражи (пълноценни фуражи, допълващи фуражи, минерални фуражи, фуражни суровини, храни за домашни любимци, фуражни добавки, премикси и медикаментозни фуражи). Обучението се проведе и под формата на дискусия. Беше обърнато внимание и бяха предоставени на участниците в обучението, измененията в Кодекса на Европейския съюз за добри практики при етикетирането на комбинирани фуражи за животни, отглеждани за производство на храни. При изготвянето на мострите на етикети на фуражи се обърна внимание и нагледно беше представено как се работи с Регистъра на фуражните добавки, съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003 и с индивидуалните разрешителни за употреба на фуражните добавки.

И трите обучения бяха открити и проведени от председателя на Съюза на производителите на комбинирани фуражи зооинж. Атанас Божков.

През 2019 г. във връзка изпълнението на чл. 26в от Закона за фуражите (обн. ДВ, бр.55/2006 и измененията), посочващ, че операторите от сектор „Фуражи” – производители и търговци на комбинирани фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и премикси, на основата на фуражни добавки, фермери и земеделски стопани, трябва задължително да преминат обучение по въпросите, свързани с хигиената и безопасността на фуражите, съответстващи на дейността, която извършват, Съюзът на производителите на комбинирани фуражи, кандидатства пред Българска агенция по безопасност на храните и е включен в Регистъра на организациите/центровете и одобрените учебни програми за провеждане на учебни курсове на операторите в сектор „Фуражи”.

При спазване на всички противоепидемични мерки и във връзка със спазването на чл. 26в от Закона за фуражите, Заповед № РД 09-327/28.03.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, и издадените на Съюза на производителите на комбинирани фуражи становища на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните за съгласуване на учебните програми са проведени следните обучения:

- През 2019 г. - обучение на операторите във фуражния сектор, попадащи в обхвата на Приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005, на тема „Хигиена, качество и безопасност на фуражи”. Обучението се проведе в периода 09.12-10.12.2019 г. в гр. Стара Загора. В обучението участваха 69 души.

- През 2020 г. общо са проведени 4 обучения на операторите във фуражния сектор, попадащи в обхвата на Приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005, както следва:

- Обучение на тема „Етикетиране на фуражи – комбинирани фуражи (вкл. медикаментозни фуражи и храни за домашни любимци), фуражни суровини, фуражни добавки и премикси на основата на фуражни добавки“ – 2 обучения проведени на 25.08.2020 г. в гр. София и на 06.10.2020 г. в гр. Стара Загора. В обученията участваха общо 43 души;

- Обучение на тема „Хигиена, качество и безопасност на фуражи” проведено на 07.10.2020 г. в гр. Стара Загора. В обучението участваха 32 души;

- Обучение на тема „НАССР фуражи - създаване, прилагане и поддържане на актуални процедури, основани на принципите на HACCP“ – обучение проведено по искане на управителите на „ХЛ-ТопМикс“ ООД на 24.10.2020 г. В обучението участваха 20 души, работещи в дружеството.

На всеки един участник в събитията бяха предоставени материали по въпросите обсъждани по време на обученията. Всички презентации бяха предоставени по електронната поща до всички участници за извършване на обучения на каскаден принцип на служители в дружествата, които представляват.

За постигане на целта на обученията, същите се проведоха от лектори притежаващи компетентност и богат опит в областта на фуражите – зооинж. Пенка Манева-Кънева – директор на дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти“, Българска агенция по безопасност на храните и зооинж. Атанас Божков – председател на Съюза на производителите на комбинирани фуражи.

Благодарение на компетентността и професионализма на лекторите в обучението, всички очаквания на участниците в събитията бяха удовлетворени.

Обученията завършваха с издаването на удостоверение на всеки участник, което е валидно пред компетентните органи, а имената на участниците са публикувани на официалната интернет страница на Българската агенция по безопасност на храните.

По време на обученията бе създадена атмосфера за обмяна на опит и създаване на нови професионални контакти в интерес на целите и задачите на производителите и търговците  на безопасни и качествени фуражи.

През 2020 г. беше предвидено извършване на още две обучения, но във връзка с противоепидемичните обстоятелства и нарастващият брой на заразени с COVID-19, Управителният съвет на СПКФ взе решение обученията да се проведат през 2021 г. при нормализиране на обстановката.

Проведени конференции

През отчетния тригодишен период са проведени 2 конференции, от които:

- През 2018 г. от 18-20 април в к.к. Златни пясъци се проведе 28-та научно практическа конференция с международно участие на тема „Фуражния бизнес – настояще и бъдеще”. Конференцията беше организирана с любезното съдействие на американския Департамент по земеделие и Асоциацията по соята. Медийни партньори на събитието бяха телевизия „Агро ТВ” и „Гласът на фермера”. Конференцията бе открита с приветствие на министъра на земеделието, храните и горите. До края на конференцията в залата останаха да слушат всичките 140 участника.

- През 2019 г. от 15 до 17 май в конферентна зала на хотел „лти Долче Вита Съншайн Резорт”, к.комплекс Златни пясъци, Варна се проведе 29-тата пролетна научно-практическа конференция с международно участие на тема “25 години съюзен живот на фуражния бизнес в България”, организирана от Съюза на производителите на комбинирани фуражи, с любезното съдействие на Асоциацията по соята.

Спонсори на събитието бяха: платинен спонсор – USSEC с представител д-р Яни Кехая; генерални спонсори – La Meccanica di Reffo с представител г-н Емануеле Зопи и фирма PLP Liquid Systems с представител Антонио Прати от Италия; основни спонсори – Evonik Nutrition & Care GmbH, Румъния и Andritz, Дания.

Д-р Яни Кехая връчи благодарствено писмо за подкрепа, съдействие и успешно партньорство между Съюза и Американската асоциация по соята.

В Конференцията участваха над 120 души. Събитието бе закрито с честване на 25 годишния Рожден Ден на Съюза на производителите на комбинирани фуражи. По повод юбилея на Съюза д-р Любомир Драганов - един от доайените на фуражната промишленост, изнесе слово, разказвайки подробно за първите стъпки и развитието на фуражната промишленост в България.

Съюзът получи поздравления от участниците в събитието и поздравителен адрес от Съюза на птицевъдите в България по повод 25-тата годишнина от създаването на единствената призната браншова организация във фуражния сектор.

По случай четвърт юбилея на председателят на СПКФ връчи на всички фирми и участници в събитието сувенири за спомен.

Темите, които бяха разгледани по време на конференциите впечатлиха участниците, тъй като лекторите бяха много добре подготвени, а и самите презентации бяха много полезни за аудиторията. По време на конференциите имаше и щандове на търговски и лабораторни фирми.

В събитията участваха представители на Българска агенция по безопасност на храните, на Съюз на птицевъдите в България, на български дружества и на чуждестранни фирми от САЩ, Румъния, Франция, Германия, Италия, Белгия, Дания, Испания и Сърбия.

Тъй като в конференциите взеха участие много чуждестранни гости през цялото време беше осигурен симултанен превод от английски на български и от български на английски.

Съюзът получи поздравления от участниците в събитията за организирането и провеждането на едни наистина европейски конференции.

Конференциите се осъществиха и благодарение на спонсорствата, които бяха предоставени на Съюза.

Във връзка с нарастващия брой на заразени лица от COVID-19, Управителния съвет на Съюза взе решение планираната през 2020 г. конференция да не се провежда.

Печатни издания

Списание „Фуражи и хранене” е с дългогодишна история, водеща началото си от 2001 г. Сред неговите основатели се открояват имената на видни наши учени, едни от които положиха основите на съвременното фуражопроизводство в България. През изминалите години изданието претърпя значително развитие. На страниците на списанието се появиха нови рубрики имащи за цел на базата на една динамична концепция да информира бранша за трудностите и достиженията в областта на науката хранене и фуражопроизводство, както в нашата страна така и по света. Реално признание за всичко сторено до момента е включването от месец юни 2020 г. на нашето тясно специализирано списание „Фуражи и хранене” в Националния референтен списък на съвременни български научни издания под НРС ID 3825, реферирани и индексирани в бази данни към Национален център за информация и документация (НАЦИД)  - https://nrs.nacid.bg/register/search. От друга страна това задължи редакционната колегия, която в близко бъдеще ще привлече и участието на чуждестранни личности, с богат опит в областта на фуражите, да продължават да следват модерните тенденции в областта на науката „Хранене на животните и технология при производството на фуражи”, както и да утвърждават и издигат престижа на нашето списание.

В списанието публикувахме статии избрани и преведени от Съюза, с което намалихме разходите за превод, както и полезни статии предоставени от експерти от Българска агенция по безопасност на храните, търговски дружества и научни работници, касаещи както технологията на производството на комбинирани фуражи, така и изхранването на същите на различните видове и категории животни. За да гарантираме прозрачност и също за да сте информирани в списанието публикувахме информация предоставена от БАБХ, относно мерките за АЧС, микробиологично замърсяване на фуражите, указания към бизнес-операторите по прилагане на противоепидемиологични мерки във връзка с COVID-19, информация от Европейската комисия относно „COVID-19 и селскостопанските и домашните животни - Въпроси и отговори” и език, на който трябва да бъдат етикетирани фуражите при продажби чрез средствата за комуникация от разстояние (интернет). Стараем се и своевременно да Ви информираме, както за новостите и промените в законодателството в сектор „Фуражи”. Разбира се възможностите списанието да бъде интересно и полезно са много и трябва да се направи така, че то да бъде очаквано и четено. В новият раздел „Наука“ сме публикували статии от научни работници за проведени опити в Република България.

Трябва да се отбележи, че списанието не може да бъде издавано без подкрепата на рекламодателите, които драстично намаляха през 2019 г. и 2020 г. Намерихме и нови рекламодатели. Събраните средства от рекламите в списанието остават за неговата издръжка. То далеч не може да се издържа от собствената си цена. Искам да благодаря на нашите рекламодатели за подкрепата, която ни оказват.

Съюзът е член на Съвета на директорите на FEFAC, като ръководството на Съюза подържа непрекъсната връзка с международната организация и участва в организираните виртуални видео конферентни връзки.

Заседания на Управителния съвет на Съюза

През отчетния период са проведени дванадесет заседания на УС, като през:

- 2018 г. – 4 заседания - на 02 февруари 2018 г. в гр. София; на 26 март 2018 г. в гр. София; на 20 април 2018 г. в к.к. Златни пясъци и на 23 юли 2018 г. в гр. София;

- 2019 г. – 3 заседания - на 13 февруари 2019 г. в гр. София; на 29 юли 2019 г. в гр. София и на 06 ноември 2019 г. в гр. София;

- 2020 г. – 5 заседания - на 10 февруари 2020 г. в гр. София; на 18 март 2020 г. – чрез конферентна връзка; на 01 юни 2020 г. в гр. София; на 14 септември 2020 г. в гр. София и на 10 декември 2020 г. – чрез конферентна връзка.

Заседанията са проведени при необходимия кворум и при спазване на всички противоепидемични мерки, наложени в Република България със заповед на министъра на здравеопазването. На заседанията на УС бяха разгледани различни актуални въпроси, като:

-    Организирането и провеждането на годишни Конференции на Съюза;

-    Определяне на дата и място за провеждане на Общите събрания на Съюза;

-    Обсъждане на плана за работа на Съюза за съответните години през отчетния период;

-    Обсъждане на Годишните доклади за дейността на Управителния съвет на СПКФ, на финансовите отчети и проектите на бюджет на СПКФ за съответните години от отчетния период;

-    Обсъждане на изменение и допълнение на националното законодателство в сектор „Фуражи“;

-    Обсъждане на мерките за борба с вируса на Африканска чума по свинете;

-    Обсъждане на мерките и създаване на Кризисен щаб към Съюза, относно пандемията свързана с COVID-19;

-    Обсъждане на проблемни въпроси при кандидатстване за подпомагане по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане на малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID3“.

-    Обсъждане на предложения за промени в Устава;

-    Търсене на нови пазари за членове на Съюза;

-    Обсъждане на постъпили молби за включване и изключване на членове в Съюза;

-    Разни.

Проведени общи събрания на Съюза на производителите на комбинирани фуражи

През 2018 г. бе завършена процедурата по пререгистрацията на Съюза.

През 2018 г. бяха проведени две Общи събрания на Съюза на производителите на комбинирани фуражи.

През месец април 2018 г. по време на годишната Конференция на Съюза с решение на Управителния съвет беше планирано провеждането на Общо събрание в к.к. Златни пясъци, но същото отново с Решение на УС беше отменено, тъй като установихме, че мандатността на УС и Контролния съвет изтича и беше невъзможно да спазим законоустановения тридесет дневен срок за публикуване на нова обява преди провеждане на събранието.

Във връзка с гореизложеното с решение на УС на 18.05.2018 г. в гр. София беше проведено Общо отчетно-изборно събрание на СПКФ, на което беше преизбран председателя на Съюза и нов Управителен и Контролен съвет. При подаване на документи за вписване на промените в Агенция по вписванията, получихме два отказа, тъй като се установи, че предоставения от нас Устав, който е последно изменен през 2016 г. не съответства на Устава предоставен по служебен път от Софийски градски съд, т.е. се оказа, че измененият Устав не е вписан в Решение № 10 от 03.05.2016 г. Във връзка с това проведеното събрание е нелегитимно.

С Решение на Управителния съвет, взето на 23.07.2018 г. беше насрочено и проведено на 05.10.2018 г. в гр. София ново Общо-отчетно изборно събрание. При извършеното гласуване отново беше преизбран председателя на Съюза, както и членовете на Управителния съвет и Контролния съвет. Промените настъпили в Ръководните органи на Съюза бяха вписани от Агенция по вписванията в Търговски регистър на 29.10.2018 г.

През 2019 г. с решение на Управителния съвет с Протокол 62/13.02.2019 г. на 5 април 2019 г. в Заседателната зала на Българска стопанска камара, гр. София, ул. Алабин 16-20, бе проведено Общо събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи (СПКФ).

Тъй като в началото не бе осигурен необходимият кворум, съгласно чл. 17, ал. 3 от Устава на Съюза, събранието започна един час по-късно - в 11,00 часа. Предоставените документи по всички точки от предварително обявения в Поканата дневен ред бяха приети с мнозинство, с изключение на т. 4.

По т. 4 от дневния ред „Дискутиране на промяна в Устава на СПКФ, Общото събрание реши, да не се променя Устава на Сдружението, поради липса на необходимия кворум от 2/3 от членовете на Съюза, заложен в чл. 18 от Устава на Съюза.

През 2020 г. с решение на Управителния съвет с Протокол 65/10.02.2020 г. на 20 март 2020 г. в Заседателната зала на Българска стопанска камара, гр. София, ул. Алабин 16-20, бе планирано провеждане на Общо събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи (СПКФ), но поради въведеното извънредно положение от властите на Република България, същото беше отменено.

С решение на Управителния съвет с Протокол 67/01.06.2020 г. на 10 юли 2020 г. в Заседателната зала на Българска стопанска камара, гр. София, ул. Алабин 16-20, бе проведено Общо събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи (СПКФ).

Тъй като в началото не бе осигурен необходимият кворум, съгласно чл. 17, ал. 3 от Устава на Съюза, събранието започна един час по-късно - в 11,00 часа. Предоставените документи по всички точки от предварително обявения в Поканата дневен ред бяха приети с мнозинство, с изключение на т. 5.

По т. 5 от дневния ред „Дискутиране на промяна в Устава на СПКФ, Общото събрание реши, да не се променя Устава на Сдружението, поради липса на необходимия кворум от 2/3 от членовете на Съюза, заложен в чл. 18 от Устава на Съюза.

Във връзка с постъпило по електронната поща до Съюза писмо от г-н Гайдажиев, относно отказ от изпълнение на функциите му като член на Управителния съвет, същият беше освободен като член на УС. При извършено тайно гласуване с бюлетини, членовете но Общото събрание с пълно мнозинство избраха зооинж. Даниела Иванова Янкова за нов член на УС.

Интервюта за медиите

Председателят на Съюза даде интервюта за медиите относно проблемните области в сектора, състоянието на сектора, преноса на вируса на Африканска чума по свинете с фуражи и мерките, които са предприети от членовете на Съюза за борба с АЧС и т.н. Всички интервюта са съгласувани с членовете на Управителния съвет.

Интернет страница

С цел прозрачност актуализирането и своевременното публикуване на информация за сектора на интернет страницата на Съюза се извършва лично от председателя. Също информация за предстоящи събития организирани от Съюза се публикува и във Facebook.

С цел предоставянето на кратка, точна и ясна информация бе изготвено портфолио на Съюза, включващо кратка история, мисията, визията и целите на Съюза. Портфолиото е публикувано на интернет страницата на Съюза и изпратено до всички членове на Съюза и до всички останали оператори в бранша.

Членове на Съюза

Към момента в Съюза членуват 71 дружества и частни лица, от които 42 производители на комбинирани фуражи, 3 производители на фуражни суровини, 3 производители на фуражни добавки и премикси, 10 търговци на фуражни добавки и премикси, 7 търговци на комбинирани фуражи и фуражни суровини, 2 лаборатории за анализи на фуражи, 1 консултантско дружество и 3 физически лица.

През периода 2018 г. - 2020 г. от Управителния съвет са приети общо 15 нови членове, а от членство в Съюза са се отказали общо 12 дружества и физически лица.

Ръководството на Съюза взе участия в различни форуми, семинари, работни срещи и събития:

-  Конференции на Съюза на птицевъдите в България;

-  Конференции на Съюза на маслопреработвателите в България;

-  Конференции и събрания на Съюза по хранителната промишленост;

-  Конференции по програмите за развитие на общата селскостопанска политика;

-  Конференция на тема „Африканска чума по свинете - изводи, поуки и бъдещи действия”, организирана от МЗХГ;

-  Кръгла маса на тема „Обсъждане на проблемни въпроси при контрола на Салмонелозата при птиците”, организирана от МЗХГ;

-  Кръгла маса на тема „Антимикробна резистентност и мерки за борба в сектора на свиневъдството”, организирана от МЗХГ;

-  Събития организирани от Американския посланик в България;

-  Форуми и семинари на Българска стопанска камара;

-  Виртуални конференции, организирани от МЗХГ;

-  Виртуални конферентни обучения, организирани от Американската соя;

-  Виртуални конферентни връзки, организирани от FEFAC;

-  Участия в работни групи организирани от Българска агенция по безопасност на храните относно възникналите епизоотични обстановки свързани с птичия грип и африканската чума по свинете и мерките свързани с Антимикробната резистентност.

-  Мероприятия организирани от членове на Съюза;

-  Световно изложение на фуражи в Туркменистан.

Одити от DG SANTE

Трима от членовете на Съюза на производителите на комбинирани фуражи бяха одитирани на място като част от одит, извършван от DG SANTE в България от 21 до 31 октомври 2019 г. с цел оценка на изпълнението на мерките за мониторинг и ликвидиране на спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ), правила относно забраната относно храненето на животните и корективни мерки, взети в отговор на препоръките от предишни одити относно сег и страничните животински продукти (СЖП). Одитният екип отбелязва, че операторите и собствениците на посетените предприятия са запознати с правилата относно забраната относно храненето на животните. В доклада се прави заключение, че „Единствената област, обхваната в настоящия одит и където официалният контрол е осъществен в задоволителна степен и е ефективен, се отнася до забраната относно храненето на животните.” Заключението в доклада относно забраната, свързана с храненето на животните е, че Официалният контрол е подходящ за проверка на правилното прилагане на забраната относно храненето на животните и подкрепя твърденията на компетентния орган, че тя е била ефективно изпълнявана през последните шест последователни години. От направените изводи и заключения в доклада е видно, че фуражният бизнес в Република България гарантира спазването на фуражните забрани. Докладът е публикуван на официалната страница на Европейската комисия на следния линк: https://ec.europa.eu/food/audits_analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=4295&rep_inspection_ref=xxx

Искам да изкажа специална благодарност към всички членове на Управителния и Контролния съвет за тяхното участие в управлението на Съюза и интерес към работата на ръководството.

Не на последно място от името на членовете и ръководството на Съюза на производителите на комбинирани фуражи изказвам благодарност към министъра на земеделието, храните и горите, и експертите от дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти“, Българска агенция по безопасност на храните за подкрепата, която ни оказват за разрешаване на жизнено важни въпроси.

И най-накрая искам да изкажа благодарност на всички колеги, които ми се довериха, повярваха и ме подкрепяха през отчетния период.