Съдържание – брой 2/2023 г.

 

ОБУЧЕНИЕ

Обучения и услуги, организирани и провеждани от Съюза на производителите на комбинирани фуражи ........................................ стр. 2

Обучения на операторите от фуражния сектор, проведени от Съюз на производителите на комбинирани фуражи ........................................ стр. 4

 

КОНФЕРЕНЦИЯ

Устойчиво производство на фуражи 30 години Съюз на производителите на комбинирани фуражи ........................................ стр. 7

30-ят Конгрес на FEFAC се фокусира върху устойчивостта и кръговото изхранване .......................................................................................... стр. 13

Доклад за дейността на Управителния съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи за 2022 г. ..................... стр. 15

 

ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

Носители на метилни групи група – Кое работи най-добре? ......... стр. 21

ГРЕЙНСТОР – фирмата за зърнени и маслодайни култури .......... стр. 23

След като изкачиш Еверест, единственият път е надолу .............стр. 24

 

НАУКА
 

Отсъствие на микотоксини – нормативна рамка при осигуряване на безопасността на храни и фуражи - Докторант Даниел Стоилов – Икономически университет – Варна, катедра „Аграрна икономика“ .......................................................................................... стр. 26