Уважаеми читатели,

Уведомяваме Ви, че излезе от печат първо издание на Ръководството за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи, което е съгласувано с Министерството на земеделието и храните.

Използването и вписването на Ръководството в системата за самоконтрол на операторите по чл. 6 (Система за анализ на риска и критични точки за контрол (НАССР)) от Регламент (ЕО) № 183/2005 е доброволно, като се прилага единствено от лицата, отговорни в съответното фуражно предприятие и то само след успешно завършено обучение към Сдружение „Съюз на производителите на комбинираните фуражи“, удостоверено със сертификат/удостоверение, и включване в Регистър, достъпен на интернет страницата на Съюза.

Във връзка с изпълнението на Приложение II, точка 3, буква б) от раздел „Обекти и оборудване“ и точка 3 от Раздел „Производство“ към Регламент (ЕО) № 183/2005, и на Регламент (ЕС) 2019/4, Съюз на производителите на комбинирани фуражи провежда обучение на тема „Добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ Обучението се отнася за производители на комбинирани фуражи (вкл. медикаментозни фуражи), както за животни, отглеждани за производство на храни (включително риба и аквакултурни животни, пчели, насекоми и охлюви), така и за животни, които не се отглеждат за производство на храни (с изключение на влажни/меки храни) и за производители на премикси и фуражни добавки.