Съюзът на производители на комбинирани фуражи (СПКФ) е създаден през 1993г. като неправителствена, представителна, национална организация на производителите на комбинирани фуражи, търговците на белтъчни компоненти, на биологичноактивни добавки и на фирми, които осигуряват машини и съоръжения за фуражните предприятия.

Целта на СПКФ е да отстоява и да защитава общите стратегически цели на бранша, включително и от нелоялна конкуренция; да издига престижа на професията и да усъвършенства професионализма на своите членове; да създава единство, солидарност и взаимопомощ при осъществяването на браншови дейности; да популяризира положителния опит на членовете на Съюза в областта на техническия прогрес в производството на комбинирани фуражи, да разпространява и да внедрява научните постижения в производството; да подкрепя и да стимулира развитието на животновъдството и суровинната база за производство на комбинирани фуражи; да представлява членовете си пред държавни, синдикални и други органи и организации в страната и чужбина; да изучава, популяризира и съхранява историята на бранша в Република България. 

● организира и участва в симпозиуми, национални и регионални конференции с или без международно участие, курсове за квалификация, конкурси, изложби, беседи и други; установя контакти, обмяна на опит и информация със сродни браншови организации на професионална и научна основа;
 
● инициира и участва при разработването на проекти за национални програми, закони, стандарти и други актове в областта на производството на комбинирани фуражи и животновъдството, на осигуряването на фуражни суровини и компоненти с оглед защита на интересите на членовете си;
 
● проучва и популяризира на нашия и чуждестранния опит чрез собствени издания и други средства за масово информиране;
 
● организира консултативна и информационна дейност за нуждите на бранша, оказване научно-техническа, правна и друга помощ на своите членове.
 
Съюзът на производителите на комбинирани фуражи е колективен член на Българската стопанска камара, на Българската асоциация по хранителна и питейна индустрия и други. Съюзът има представителство в Консултативния съвет по хранене на селскостопанските животни при Министерството на земеделието и храните.
 
Съюзът издава специализираното списание „Фуражи и хранене”, на чиито страници се публикуват новите постижения в областта на технологиите за производство на комбинирани фуражи, отразяват се актуални научни постижения в областта на храненето на различните видове и категории селскостопански животни и птици. Читателите се запознават с качествата и възможностите за използването на биологичните добавки, витаминно-минералните премикси, биоконцентратите и новите източници на протеин.
 
 
 
BULGARIAN FEED MANUFACTURERS ASSOCIATION
 
 Bulgarian Feed Manufacturers Association (BFMA) was established in 1993 as a nongovernmental, representative, national organization of the manufacturers of compound feeds, suppliers of protein ingredients, of bioactive feed additives and of suppliers of machinery and equipment for the feed processing plants.
 
The aim of BFMA is to stand up for and to defend the general strategic goals of the branch. Protect it against unfair competition, to make the profession more prestigious and to improve the professionalism of its members. Promote unanimity, solidarity and mutual aid in performing branch activities, to popularize the positive experience of its members in the field of technical progress in animal feed production. Disseminate and implement the scientific achievements in practice. Help and stimulate the development of animal farming and raw material base of compound feed production, to represent its members to governmental, syndical and other organizations and authorities in the country and abroad, to study, to popularize and to preserve the branch history in Republic of Bulgaria.
 
The Association realizes its objectives:
● Organizing and taking part in symposia, national and regional conferences with or without international and regional conferences with or without international participation, training courses, competitions, exhibitions, lectures, etc., facilitating contacts, experience and information exchange with related branch organizations on professional and scientific basis.
 
● Initiating and participating in development of projects for national programmes, legislation, standards and other acts in the field of compound feed production and animal farming, as well as in providing raw materials and feed ingredients aimed to defend its members interests.
 
● Proposing additions and amendments to educative programmes of secondary and high schools and institutes for postgraduate qualification that are training professionals for the branch according to the contemporary requirements and the perspectives of its developments.
 
● Study and popularize Bulgarian and foreign experience by proprietary publications and other means of mass information.
 
● Organizing advisory and information activities for the needs of the branch, providing scientific, technical, legal and other kinds of assistance to its members.  “Bulgarian
 
Bulgarian Feed Manufacturers Association is a member of “Bulgarian industrial association”, “Bulgarian Association of Food and Drink Industry”, etc. It has a representation in the Consultative Board of Farm Animals Feeding in Ministry of Agriculture and Food.
 
Bulgarian Feed Manufacturers Association issues the specialized magazine “Feeds and Nutrition”. On its pages find place new achievements in the field of compound feed production technologies, up-to-date findings in the area of animal and poultry nutrition. Readers obtain new information about the properties and applications of bioactive additives, vitamin and mineral premixes, bioconcentrates and new protein sources.